Rekultivace

Rekultivační práce představují výrazné, časově i finančně náročné zásahy do krajiny.

Provádíme technickou a biologickou rekultivaci dotčených území. Činnost realizujeme hlavně v Moravskoslezském kraji.

Při rekultivačních pracích využíváme recyklované zeminy a zeminy v režimu vedlejších produktů.

Technická rekultivace – tvarování území, obnova vodotečí, přeložky inženýrských sítí atd.

Biologická rekultivace – ozelenění krajiny (výsadba stromů, zatravnění…), vytvoření vhodných podmínek pro živočišné i rostlinné druhy.

V případě zájmu jsme schopni zajistit na klíč legislativní zpracování rekultivace území.